fbpx

Obchodní podmínky

 • Home

Obchodní podmínky portálu Spidersys.pl

§ 1. Obecná ustanovení

 1. Pojmy použité v tomto dokumentu znamenají:
  1) Obchodní podmínky – tento dokument upravující podmínky poskytování elektronických služeb společností Spidersys. Před zahájením využívání elektronických služeb portálu Spidersys se uživatelé musí seznámit s těmito Obchodními podmínkami, zejména pak před odesláním dotazu pomocí kontaktního formuláře, přihlášením k odběru newsletteru nebo odesláním žádosti v reakci na pracovní inzerát.
  2) Portál – webová stránka se záložkami a funkcemi umístěná na internetové adrese: https://www.spidersys.pl.
  3) Spidersys – označuje subjekt provozující Portál, který je poskytovatelem služeb ve smyslu předpisů o poskytování elektronických služeb, kterým zůstává:
  Spidersys sp. z o.o. se sídlem ve Varšavě,
  ul. Kielecka 41A/8, (02-530 Varšava, Polsko) zapsaná v celostátním soudním rejstříku pod číslem 0000601401, s číslem DIČ: 7822608406 a číslem IČO: 363706345.
  adresa kanceláře společnosti Spidersys Sp. z o. o. a korespondenční adresa: ul. Bydgoska 7, 62-510 Konin, Polsko
  e-mailová adresa: praca@spidersys.com
  tel. číslo:
  +48 500 091 631
  4) Uživatel – osoba jiná než Spidersys, která používá Portál,
  5) Služba – elektronická služba poskytovaná společností Spidersys pomocí Portálu, která jeho Uživatelům umožňuje:
  a. seznamování se s obsahem zveřejněným na Portálu společností Spidersys nebo jinými Uživateli,
  b. sdílení obsahu Uživateli v souladu s těmito Obchodními podmínkami,
  c. kontaktování Spidersys prostřednictvím formuláře na Portálu,
  d. seznámení s nabídkou Spidersys a informacemi o její činnosti,
  e. zpřihlášení a následný odběr Newsletteru s obsahem souvisejícím
  s Portálem a činností Spidersys,

  f. podávání žádostí v reakci na pracovní inzeráty zveřejněné společností Spidersys.
  6) Trvalý nosič – materiál nebo nástroj umožňující spotřebiteli nebo podnikateli ukládat informace adresované jemu osobně způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po dobu odpovídající účelům, pro které jsou tyto informace využívány, a který umožňuje uložené informace reprodukovat beze změny.
 2. Aby bylo možné používat Služby poskytované společností Spidersys, je nutné, aby Uživatelé měli na používaných zařízeních operační systém: MS Windows Vista, MS Windows 7 a 8, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 nebo jejich novější verze, jeden z oblíbených webových prohlížečů (např. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera). Pro plné zobrazení obsahu zveřejněného na Portálu je nutné aktivovat funkci Javascript a zpracování souborů cookies. Portál je Uživatelům k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, na všech zařízeních s přístupem k internetu, v souladu s požadavky uvedenými v předchozích větách tohoto odstavce. Spidersys si vyhrazuje právo přerušit přístup k Portálu v souvislosti s nutnou údržbou a modernizací.
 3. Spidersys poskytuje Služby Uživatelům Portálu v rozsahu a za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluv o poskytování elektronických služeb uzavíraných společností Spidersys s Uživateli Portálu. Každý se může seznámit s jejich obsahem před zahájením užívání Služeb a zahájení užívání příslušné Služby je považováno za přijetí Obchodních podmínek a od tohoto okamžiku je Uživatel povinen dodržovat jejich ustanovení.
 4. Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů dostupné na stránkách www.spidersys.pl.
 5. Vzhledem k neustálému vývoji Služeb se může jejich rozsah nebo funkčnost měnit. Spidersys bude o těchto změnách informovat na Portálu, přičemž si vyhrazuje právo omezit dostupnost nebo provést změny Služeb na dobu určitou nebo neurčitou.
 6. Spidersys zpracovává veškeré osobní údaje Uživatelů nezbytné k zajištění, tvarování obsahu, změně nebo ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb, a to výhradně za účelem řádného plnění Služeb a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Podrobné podmínky zpracování osobních údajů, jakož i pokyny a informace o právech Uživatelů jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na Portálu.
 7. Uživatel může smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli ukončit tím, že přestane používat Portál a následně znemožní přístup ze svého webového prohlížeče na Portál. Uživatel, který se přihlásil k odběru Newsletteru, může kdykoli požádat o ukončení jeho zasílání zasláním příslušné žádosti na adresu praca.@spidersys.pl. Oznámení o ukončení odběru dle předchozí věty je považováno za ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb, nemá však za následek ukončení ostatních smluv uzavřených se Spidersys prostřednictvím Portálu.
 8. Spidersys upozorňuje, že Uživateli je zakázáno vkládat na Portál jakýkoli nezákonný obsah nebo informace porušující dobré mravy. Uživatel zejména nesmí zasílat nebo zveřejňovat na Portálu informace nebo údaje, které narušují práci nebo přetěžují ICT systémy společnosti Spidersys nebo jiných subjektů přímo či nepřímo zapojených do poskytování elektronických služeb (např. poskytovatelé hostingových služeb apod.).
 9. Obsah, stránky a služby Portálu jsou chráněny polským a mezinárodním právem duševního vlastnictví, včetně autorských práv, ochranných známek, komerčních služeb, práva na soukromí a práva na vlastní podobu („Práva k duševnímu vlastnictví“). Společnost Spidersys a Uživatelé jejího Portálu si ponechávají veškerá práva duševního vlastnictví k publikovanému obsahu. Uživatel se zavazuje, že bude tato práva respektovat.
 10. Uživatel bere na vědomí, že používáním Portálu, jeho obsahu nebo jakýchkoli Služeb nenabývá žádná Práva duševního vlastnictví. Uživatel je odpovědný za dodržování všech platných zákonů, pravidel a předpisů týkajících se používání obsahu Portálu. 
 11. Spidersys nekontroluje počítačové prostředí Uživatele, nicméně doporučuje, aby se Uživatel před použitím Portálu ujistil, že jeho počítačové prostředí je bezpečné a odpovídá požadavkům. Společnost Spidersys nenese odpovědnost za žádné důsledky nedodržení výše uvedených doporučení.
 12. Spidersys také doporučuje používání antivirových programů. Spidersys nenese odpovědnost za působení jakýchkoliv destruktivních programů (např. virů) v IT infrastruktuře Uživatele.
 13. Ve zvláštních případech ovlivňujících bezpečnost nebo stabilitu ICT systému má Spidersys právo dočasně ukončit nebo omezit poskytování Služeb bez předchozího upozornění a provést práce za účelem obnovení bezpečnosti a stability ICT systému.

§ 2. Ostatní ustanovení

 1. Přijetím těchto Obchodních podmínek Uživatel souhlasí se shromažďováním a sdílením statistik své přítomnosti a aktivity na Portálu společnosti Spidersys. Údaje se shromažďují automaticky a mohou být použity k analýze aktivity Uživatelů.
 2. Za účelem sledování statistických změn a zajištění nejvyšší kvality služeb využívá Spidersys informace ukládané serverem na počítači Uživatele, které jsou následně načítány při každém připojení webového prohlížeče (tzv. cookies). Uživatel může kdykoli změnit nastavení prohlížeče tak, aby takové soubory nepřijímal nebo informoval o jejich přenosu. Je však třeba mít na paměti, že nepřijetí cookies může způsobit potíže při používání Portálu.
 3. Uživatel má právo podávat stížnosti týkající se poskytování elektronických služeb prostřednictvím některého z komunikačních prostředků společnosti Spidersys, uvedených v § 1 výše. Spidersys posuzuje stížnosti do 14 dnů od data jejich podání.
 4. Spidersys má právo na základě vlastního uvážení ukončit, změnit, pozastavit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, jakýkoli aspekt Portálu nebo Služeb bez udání důvodu.
 5. Spidersys může také zavést omezení na určité funkce a služby nebo omezit přístup k částem nebo celému Portálu nebo Službám bez předchozího upozornění.
 6. Uživatel bere na vědomí, že mu Spidersys může zabránit v používání
  Portálu nebo Služeb, zrušit jeho registraci nebo mu zabránit v používání funkcí Portálu, aniž by jej o tom informoval, pokud se důvodně domnívá, že porušil ustanovení těchto Obchodních podmínek, porušil práva společnosti Spidersys nebo třetí strany, nebo jsou jeho činy podnikány za kriminálním účelem. Uživatel bere na vědomí, že Spidersys nenese v tomto ohledu žádnou odpovědnost.
 7. Každé z následujících chování je porušením Obchodních podmínek a může vést k zablokování možnosti používání Portálu:
  1) nedostatek respektu k soukromí nebo názorům jiných Uživatelů;
  2) používání Portálu k nezákonným účelům nebo k podpoře jakýchkoli nezákonných činností;
  3) vydávání se za jinou osobu;
  4) rozesílání spamu;
  5) porušení nebo zpronevěra práv duševního vlastnictví jiných osob;
  6) zveřejňování materiálu, který je obscénní, pomlouvačný, škodlivý, urážlivý, výhružný nebo nepravdivý;
  7) zveřejňování materiálů, které porušují jakýkoli zákon nebo nařízení.
 8. Odesíláním zpráv společnosti Spidersys, nahráváním souborů, obrázků, textů, dat, obsahu a jiných materiálů nebo jejich jiným doručováním prostřednictvím Portálu nebo mimo něj se uděluje Spidersys po dobu trvání používání Portálu mezinárodní, neodvolatelnou, neomezenou, neexkluzivní, bezplatnou licenci k používání (včetně použití pro propagační a reklamní účely), kopírování, poskytování sublicence, přizpůsobování, distribuce, přehrávání, reprodukování, posílání, upravování, editování, vytváření odvozených děl a jakékoli jiné použití jakýchkoli nápadů a originálně poslaných materiálů pro jakýkoli účel a jakýmkoli způsobem nyní známým nebo vypracovaným v budoucnosti.
 9. Používáním Portálu mu Uživatel poskytuje práva k materiálům, které mu byly předány
  a bere na vědomí, že za ně nedostane odměnu. 
 10. Uživatel zaručuje, že vlastní všechna práva k materiálům poskytnutým společnosti Spidersys.
 11. Používáním Portálu bere Uživatel na vědomí, že Spidersys má právo, nikoli však povinnost, kdykoli sledovat materiály umístěné na Portálu,
  z jakéhokoli důvodu, podle vlastního uvážení za účelem určení, jestli jsou v souladu s těmito Obchodními podmínkami a jakýmikoli jinými zákony, předpisy nebo pokyny. Bez ohledu na toto právo Spidersys nekontroluje všechny zveřejněné materiály
  na Portálu. Spidersys si vyhrazuje právo editovat, zveřejnit, odmítnout zveřejnit, požadovat odstranění nebo odstranění jakéhokoli materiálu, zcela nebo zčásti, podle vlastního uvážení, bez omezení, pokud je to nutné pro dodržení jakéhokoli zákona, na žádost vlády nebo agentury, nebo podle vlastního uvážení, pokud je takový materiál nevhodný nebo porušuje tyto Obchodní podmínky. Spidersys nenese žádnou odpovědnost vůči Uživatelům ani žádné jiné osobě či subjektu z důvodu provedení či neprovedení výše uvedených činností.
 12. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2023. roku.
 13. Spidersys si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky. Změna Obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem určeným společností Spidersys, ne kratším než 7 dnů od okamžiku zpřístupnění změněných Obchodních podmínek na webových stránkách Portálu.
 14. V rozsahu, v jakém příslušná ustanovení zákona umožňují výběr použitelných právních předpisů, podléhá smlouva o poskytování elektronických služeb, na kterou se vztahují tyto Obchodní podmínky, polskému právu.
 15. Spory, které mohou vzniknout při poskytování elektronických Služeb, jakož i při uplatňování těchto Obchodních podmínek, v případě sporů s Uživateli, kteří nejsou spotřebiteli, budou řešeny polským obecným soudem příslušným pro sídlo společnosti Spidersys.
  V případě sporů s Uživateli, kteří jsou spotřebiteli, platí jurisdikce uvedená v platném právu a takový Uživatel má možnost využít mimosoudní řešení sporů před Stálým spotřebitelským rozhodčím soudem při příslušném Mazovském vojvodském inspektoru obchodní inspekce ve Varšavě. Informace o přístupu k tomuto režimu a postupům řešení sporů naleznete na adrese: www.uokik.gov.pl a na adrese: https://konsument.gov.pl/. Uživatel, který je spotřebitelem, má také možnost využít online platformu ODR, která je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.