fbpx

Zásady ochrany osobních údajů

 • Home

-prohlášení o ochraně údajů pro osoby používající webové stránky www.spidersys.pl-

 

Tyto Zásady zahrnují informace, které je Správce povinen poskytnout na základě ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů.

Správce dodržuje požadavky a plní povinnosti stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecná nařízení o ochraně údajů), v těchto Obchodních podmínkách označovaná jako „GDPR”.

Přijetím Obchodních podmínek nebo Zásad ochrany osobních údajů dostupných na webových stránkách www.spidersys.pl souhlasí Uživatel se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů za podmínek uvedených v jejich obsahu. Pojmy psané v těchto Zásadách s velkým písmenem mají význam, který je jim připisován v Obchodních podmínkách.

Splněním povinnosti stanovené v GDPR a v zákoně ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb Vám oznamujeme, že:

I.

Správcem osobních údajů, které jste nám poskytli, zůstává:

Spidersys společnost s ručením omezeným se sídlem ve Varšavě na ul. Kielecka 41A/8 (02-530 Varšava, Polsko), zapsaná v národním soudním rejstříku pod číslem 0000601401, s DIČ: 7822608406 a IČO: 363706345.

Správce osobních údajů můžete kontaktovat následujícími způsoby:
– písemně – zasláním korespondence na adresu kanceláře Spidersys Sp. z o. o. a korespondenční adresu: ul. Bydgoska 7, 62-510 Konin, Polsko
– elektronicky – na emailovou adresu: praca@spidersys.com,
– telefonicky na čísle: +48 500 091 631

II.

V rámci provozu Portálu, kontaktního formuláře na něm umístěného a formuláře pro podávání žádostí v reakci na pracovní inzeráty, a také poskytované služby newsletteru, shromažďujeme údaje, které primárně pocházejí od Vás nebo od subjektů Vámi pověřených k jejich poskytování. Tyto údaje zahrnují alespoň:

1) Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, případně telefonní číslo – při použití kontaktního formuláře,

2) Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další osobní údaje, které považujete za užitečné – pokud použijete formulář pro podávání žádostí v reakci na pracovní inzeráty,

3) alespoň Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu – v případě použití služby newsletteru.

Kromě toho se může stát, že budeme shromažďovat statistiky o Vaší přítomnosti a činnosti na Portálu pomocí tzv cookies.

Pokud nás kontaktujete poštou nebo e-mailem, shromažďujeme také Vaše zprávy, výtisky nebo dokumenty.

Poskytnutí údajů uvedených výše v bodech 1-3 je nezbytné pro použití kontaktního formuláře, formuláře pro podávání žádostí v reakci na inzeráty týkající se nabídky práce nebo služby newsletteru, jakož i plnění smluv, které s Vámi uzavíráme, zejména pro poskytování služeb elektronickou cestou.

Portál plní funkci získávání informací o Uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

 1. dobrovolným zadáváním údajů do formulářů, které jsou přenášeny do systémů Správce.
 2. ukládáním souborů tzv. „cookies“ v koncových zařízeních Uživatelů.

Portál používá soubory cookies. Soubory cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou ukládány v koncovém zařízení Uživatele Portálu a jsou určeny pro používání webových stránek Portálu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo. Subjektem, který umísťuje soubory cookies na koncové zařízení Uživatele Portálu a který k nim má přístup, je Správce.

Soubory cookies máte možnost spravovat, a dokonce je zcela zakázat prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče. Je však třeba mít na paměti, že pokud jsou cookies zakázány, Správce nemůže zaručit správné fungování všech prvků webové stránky. Portál používá vlastní soubory cookies – za účelem zajištění správného fungování webu a personalizace některého obsahu na Portálu. Kromě toho jsou využívány také soubory cookies třetích stran, které poskytují Správci reklamní a analytické služby.

Soubory cookies umístěné na koncovém zařízení Uživatele mohou využívat i subjekty spolupracující se Správcem, týká se to zejména těchto společnosti: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Meta Platforms Inc. se sídlem v USA), Twitter (Twitter Inc. se sídlem v USA).

III.

Osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 •  odpovídání na dotazy podané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo pomocí prostředků komunikace na dálku, včetně předkládání nabídek na požádání podaných tímto způsobem;
 • náborového procesu ve vztahu k pracovním nabídkám, které zveřejňujeme,
 • realizace služby newsletteru;
 • provádění dalších úkonů v reakci na nám zaslanou žádost;
 • plnění povinností vyplývajících z ustanovení daňového nebo statistického zákona;
 • vedení interních statistik o aktivitě na webu,
 • marketing související s naším podnikáním.

Soubory cookies se používají pro následující účely:

 1. udržování relace Uživatele (po přihlášení), díky které Uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce Portálu;
 2. realizace cílů tvořících „Významné marketingové techniky“:

Správce využívá statistickou analýzu návštěvnosti webu prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se sídlem v USA). Správce neposkytuje provozovateli této služby osobní údaje, ale pouze anonymizované informace. Služba je založena na používání cookies na koncovém zařízení Uživatele. Pokud jde o informace o preferencích Uživatele shromážděné reklamní sítí Google, může Uživatel zobrazit
a upravovat informace vyplývající z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

Základem zpracování Vašich osobních údajů je především Váš souhlas nebo souhlas vyjádřený Vámi pověřenou osobou (čl. 6 bod 1 písm. a GDPR), nezbytnost zpracování k provedení opatření na Vaši žádost před uzavřením smlouvy (čl. 6 bod 1 písm. b GDPR), jakož i nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů, které jako správce sledujeme (čl. 6 bod 1 písm. f GDPR).
Oprávněnými zájmy, které jako správce sledujeme, je plnění povinností stanovených zákonem, jakož i určování, zajišťování nebo vymáhání nároků nebo obrana proti nim.

IV.

Příjemci Vašich osobních údajů jsou především osoby oprávněné zastupovat Spidersys s.r.o., osoby u ní zaměstnané, jakož i subjekty spolupracující s námi v oblasti:

 • ukládání našich IT dat na externí servery,
 • účetní nebo právní služby, je-li to odůvodněno potřebou plnit zákonem stanovené povinnosti (např. vyúčtování a doložení služby) nebo uplatňováním nároků či obranou proti nim
 • zasílání a doručování korespondence.

Se subjekty, které nám poskytují účetní nebo právní služby jako zpracovatelé jsme uzavřeli smlouvy o předávání osobních údajů vyžadované ustanoveními GDPR.

Kromě toho mohou být tyto údaje předány oprávněným orgánům veřejné moci
v rámci jejich kompetencí (např. orgánům činným v trestním řízení).

Správce nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

Správce nezpracovává osobní údaje dětí mladších 16 let. Pokud se zjistí, že jsou takové údaje zadány prostřednictvím dotazníku, budou smazány.

V.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu vyřizování a vypořádání Vašich dotazů, provádění náborového procesu na pozice uvedené v pracovních inzerátech
nebo poskytování služby newsletteru a dále po dobu vyžadovanou zákonem ohledně uchovávání účetních knih a zúčtovací a daňové dokumentace. Po uplynutí této doby budou údaje vymazány, ale mohou být dále zpracovávány pouze tehdy, bude-li to povoleno nebo nezbytné ke splnění povinnosti vyplývající
ze zákona, vyúčtování služeb, uplatňování nároků či obrany proti nim. V takovém případě budou zpracovávány, dokud neuplyne promlčecí lhůta vzájemných nároků nebo nebude pravomocně ukončeno případné soudní řízení.

VI.

Na základě GDPR máte specifická práva, o kterých jsme povinni Vás informovat. Mezi nimi je třeba zmínit zejména následující:

 1. můžete od nás požadovat přístup k Vašim osobním údajům, což zahrnuje získání potvrzení od nás, zda Vaše údaje zpracováváme, další informace uvedené v čl. 15 zák. 1 GDPR, jakož i kopii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Vydání první kopie je zdarma, další kopie budou zpoplatněny.
 2. máte právo nás požádat o opravu námi zpracovávaných Vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné, jakož i o jejich doplnění.
 3. máte právo na výmaz Vašich osobních údajů („být zapomenut“) a my jsme povinni je neprodleně odstranit v případech uvedených v čl. 17 GDPR, tj. když: a) Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvoláte svůj souhlas se zpracováním a neexistuje žádný jiný právní základ pro zpracování; c) úspěšně jste podali námitku; d) osobní údaje byly zpracovávány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna zákonná povinnost stanovená zákonem; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabízením služeb informační společnosti.Nemáte právo na výmaz osobních údajů, pokud je jejich zpracování nezbytné: ​​a) pro využití práva na svobodu projevu a informací; b) pro plnění zákonné povinnosti vyžadující zpracování podle zákona, kterému podléháme; c) pro určování nebo uplatňování nároků nebo obranu proti nim.
 4. můžete také požádat o omezení zpracování údajů nebo vznést námitku proti jejich zpracování za podmínek uvedených v čl. 18 a 21 GDPR.Uplatnění práva na omezení zpracování zahrnuje omezení zpracování těchto údajů z naší strany a je platné, když: a) zpochybníte správnost osobních údajů – po dobu, která nám umožní zkontrolovat správnost těchto údajů; b) zpracování je protiprávní a Vy nesouhlasíte s výmazem osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků, d) vznesete námitku proti zpracování – dokud nebude určeno, zda právně podložené důvody na naší straně převažují nad důvody pro Vaši námitku.Námitku proti zpracování založenému na nezbytnosti pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran můžete vznést kdykoli,
  z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací. Po vznesení námitky nebudeme moci Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme existenci platných, zákonných důvodů pro zpracování, převažujících nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo existenci důvodů pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků.Pokud je zpracování Vašich osobních údajů prováděno pro účely přímého marketingu, po podání námitky již nebudou tyto údaje zpracovávány pro tento účel.
 5. máte právo na přenos svých osobních údajů, a to jak tím, že Vám tyto údaje poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném formátu, tak předáním Vámi uvedené třetí straně.Kromě toho máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Takové odvolání neovlivní správnost aktuálního zpracování Vašich údajů.Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  ul. Stawki 2
  00-193 Varšava

VII.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a v rozsahu výše uvedených údajů podmínkou pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí těchto údajů znemožňuje uzavření nebo plnění smlouvy, včetně smlouvy o poskytování elektronických služeb.

VIII.

Ve vztahu k Vám mohou být učiněny úkony spočívající v automatizovaném rozhodování, včetně profilování, za účelem poskytování služeb
v rámci uzavřené smlouvy a provádění přímého marketingu Správcem.

IX.

V rámci poskytování Vám elektronických služeb využíváme adekvátní
a veškerá možná technická opatření k zamezení získávání a pozměňování Vašich osobních údajů neoprávněnými osobami, zejména:

 • organizační řešení omezující riziko porušení zabezpečení osobních údajů, včetně pravidelných záloh či aktualizací jakéhokoli softwaru, který Správce používá ke zpracování osobních údajů,
 • šifrování stahovaných a přenášených IT dat pomocí technologie SSL.

Vyhrazujeme si právo zavést změny těchto Zásad ochrany osobních údajů v důsledku měnících se technologií a za účelem přizpůsobení se možným změnám v zákonech.